کیفیت ساخت و نوع مصالح مورد استفاده در قراردادمشخص می شود؟

بله در زمان انعقاد قرارداد اصلی لیست مصالح مصرفی پیوست قرارداد میشود.