شرایط دریافت وام پروژه چیست؟

اخذ وام بعد از اجرای اسکلت امکان پذیر بوده و هر چه زمان گرفتن وام اواخر پروژه باشد مبلغ سود مشارکت کمتر خواهد بود و دریافت وام در خلال نازک کاری از طرف مجموعه پیگیری میگردد.