اتمام و تحویل پروژه چه زمانی خواهد بود؟

زمان در نظر گرفته شده برای فرایند اخذ پروانه و طراحی نقشه های اجرایی و مجوز شروع کار تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ و سپس از شهریور ۱۴۰۰ الی شهریور ۱۴۰۳ به مدت سه سال عملیات ساخت به طول خواهد انجامید.