آیا در زمان انتخاب واحد امکان تغییر سایزوجوددارد؟

در صورت نیاز به تغییر متراژ واحد در زمان انتخاب واحد با درخواست مکتوب از مجموعه و در صورت امکان و تایید مدیریت امکانش هست.