آیا امکان بازفروش واحد قبل از اتمام و تحویل نهایی وجود دارد؟

امکان واگذاری قرارداد فقط با هماهنگی و در مجموعه زاگرس امکان دارد و بدون تایید ، انتقال به شخص ثالث از سمت مجموعه کان لم یکن میباشد.