فرم رضایت مشتریان

ما برای توجه به مشتریان خود، فرمی را در نظر گرفته ایم که می توانند به کمک آن میزان رضایت خود، از گروه ساختمانی زاگرس را مشخص کنند. فرم از بخش های مختلفی ساخته شده و برای هر گزینه از ۱ تا ۷ نمره در نظر گرفته شده. در زیر این ۱ تا ۷ نمره تعریف شده اند، با توجه گزینه های زیر رای خود را ثبت نمایید!

  1. هرگز انتظارات را برآورده نمی کند
  2. غالبا انتظارات را برآورده نمی کند
  3. بیش از گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
  4. گاه و بی گاه انتظارات را برآورده نمی کند
  5. انتظارات را برآورده می کند
  6. گاه و بی گاه بیش از حد انتظار برآورده می کند
  7. بیش از حد انتظار برآورده می کند

نکته: در سوالات میزان اهمیت، گزینه ۱ کمترین اهمیت و گزینه ۳ بیشترین اهمیت را نشان می دهد.

مرحله ۱ از ۷ - اطلاعات پایه

۱۴%