فرآیند جذب

فرآیند جذب گروه ساختمانی زاگرس به شرح زیر می باشد:

فرم های “مشخصات فردی” تکمیل شده دریافتی، در پایگاه یا بانک اطلاعاتی رزومه ها ثبت می گردد و در زمان نیاز سازمان به نیروی انسانی مورد بررسی قرار می گیرند.

فرم های “مشخصات فردی” تکمیل شده دریافتی، در پایگاه یا بانک اطلاعاتی رزومه ها ثبت می گردد و در زمان نیاز سازمان به نیروی انسانی مورد بررسی قرار می گیرند.

کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی، طی برقراری تماس تلفنی با متقاضی، و از طریق مصاحبه تلفنی از وی اطلاعات دقیق تری در خصوص شغل درخواستی کسب می نماید.

توانایی تخصصی متقاضی دارای رزومه مناسب، طی مصاحبه ای حضوری با مدیران با تجربه و متخصص مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تایید صلاحیت، مراحل بعدی جذب انجام و پرونده به واحد منابع انسانی ارجاع داده می شود.

پس از تایید در مصاحبه های منابع انسانی و تخصصی، از متقاضیان همکاری تست شخصی شناسی دیسک اخذ می گردد. همچنین برای پستهای کلیدی سازمان، متقاضیان توسط کانون ارزیابی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این کانون که یکی از فرایند های اصلی جذب در شرکت آریاساسئول محسوب می شود، متقاضیان منتخب با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی هایشان و تطبیق این شایستگی با ویژگی های شغلی مورد نیاز، ارزیابی می شوند.

مدیریت ارشد شرکت طی جلسه ای با حضور مدیران ارشد بخش متقاضی نیروی انسانی و بخش منابع انسانی و خود نفرات برگزیده پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضیان منتخب در مراحل قبل را بررسی و با توجه به خط و مشی ها و سیاست های کلی شرکت، همکاری با فرد متقاضی را تایید یا رد می نماید.

مسئول جذب، متقاضی را از نتیجه ی نهایی فرایند جذب، شرایط و زمان شروع به کار مطلع می نماید. همزمان مدارک و مستندات مورد نیاز بدوهمکاری و شروع به کار نفر برگزیده را نیز تهیه و تدوین می نماید.

پس از آغاز به کار، طی هفته اول شروع به کار نفرات جدید الورود، دوره ۳ روزه جامعه پذیری توسط واحد منابع انسانی برگزار می گردد. طی این دوره سه روزه شناخت کلی از فعالیت سازمان وهمچنین خدماتی که واحد های مختلف به افراد ارائه می دهند به اطلاع فرد رسانده می شود..